Photo - 101976 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101975 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101873 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101872 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101871 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101870 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101869 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101868 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101867 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101866 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101865 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101864 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101862 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101861 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101860 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101859 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101858 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101857 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101856 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101855 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101846 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Funniest person I know. | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101842 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101841 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101840 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101839 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101804 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101803 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101798 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101797 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101796 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101795 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101794 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101793 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101791 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101790 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101774 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101773 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101772 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101771 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101770 | APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
Photo - 101766 | APO-SUMMICRON-M 75MM F/2 ASPH